Monitoring

 

Informacja o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

1. W celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa pracowników i klientów Willi DOMMED Dom Seniora mieszczącego się w miejscowości Zaszków 2, z dniem 01 maja 2019r. wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie pracodawcy kamery i inne podobne urządzenia.

2. Monitoring wizyjny będzie obejmował następujące miejsca:

-wejście główne od drogi dojazdowej
-parking
-wejście do klatki schodowej obejmujące garaż
-widok na sad, ogród
-widok na kaskadę wodną
-taras i ogród przy tarasie
-widok na ogród za domkiem gospodarczym

3. Wejście do budynku, oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery.

4. Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

5. Monitoring będzie prowadzony całodobowo.

6. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Informacje o ich umiejscowieniu w określonych pomieszczeniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz mogą zostać upoważnieni pracownicy Działu Administracyjnego i Działu Kadr i Płac – po jednej osobie z każdego działu.

8. Osoby wyznaczone w ust. 7 otrzymują imienne upoważnienia wydane przez Pracodawcę do czynności związanych z monitoringiem i nadzorem nad urządzeniami.

9. Nadzór nad monitoringiem i przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie
w godzinach pracy, na pisemne polecenie Pracodawcy lub zakładowego inspektora ochrony danych.

10. Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz jest zabroniony, za wyjątkiem: upoważnionych pracowników serwisu urządzeń rejestrujących obraz
w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych, oraz Pracodawcy i zakładowego inspektora ochrony danych osobowych.

11. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada zakładowy inspektor ochrony danych.