RODO

Informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Jadwiga Kałasz – adres kontaktowy: ul. C.K. Norwida 2D, 67-200 Głogów, nr kontaktowy: 76 7272562, adres e-mail: dommed@glogow.net

Dane będą przetwarzane: w celu zawarcia i wykonania umowy w formie papierowej lub elektronicznej, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizację prawnie uzasadnionego interesu. Dane będą gromadzone i przetwarzane maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne.  

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na mocy umowy o powierzeniu danych oraz upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych. Administrator informuje, że będzie gromadził
i przetwarzał Państwa dane osobowe w postaci: pełnej i skróconej nazwy firmy, nr KRS, nr NIP, nr Regon, imion i nazwisk Państwa reprezentantów prawnych, współpracowników, dane dotyczące adresu, adresów e-mail oraz numerów telefonów.

Ponadto zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa aby chronić Państwa dane osobowe. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji, wykonania umowy i będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku pocztą elektroniczną lub listem na adres Firmy.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych : Jędrzej Bajer, nr telefonu 533 807 040, adres e-mail : iod@odoplus.pl. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.